Prowadzone są obecnie prace legislacyjne mające na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - mówi Andrzej Parafianowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
Jakie zmiany organizacyjne są planowane w urzędach kontroli skarbowej?
Prowadzone są obecnie prace legislacyjne mające na celu zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Celem jest odpowiednie dostosowanie struktur kontroli skarbowej do potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego oraz sąsiadujących z nim województw. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada ograniczenie terytorialnych uprawnień władczych dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie do obszaru m.st. Warszawy oraz powiatów: legionowskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego i otwockiego.
Jaki praktyczny skutek będzie miała ta zmiana?
Pozwoli kontroli skarbowej skoncentrować się na wykonywaniu zadań w szczególności w mieście stołecznym Warszawa, powiecie warszawskim zachodnim i powiatach podregionu warszawskiego wschodniego, które skupiają większość podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa mazowieckiego i w konsekwencji generują największe wpływy podatkowe w skali tego województwa. Chcemy w optymalny sposób wykorzystywać zasoby ludzkie. Z jednej strony chodzi o większe zaangażowanie inspektorów kontroli skarbowej z UKS w Warszawie w postępowaniach prowadzonych wobec kontrolowanych, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się w Warszawie i w powiatach ościennych. Z drugiej zaś strony – o wykorzystanie potencjału urzędów kontroli skarbowej w Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi oraz Olsztynie poprzez skoncentrowanie i zintensyfikowanie przez nie działań na tych obszarach, które w chwili obecnej są we właściwości UKS w Warszawie, a po wejściu w życie rozporządzenia będą w jurysdykcji tych urzędów, które wymieniłem. Działanie to jest dodatkowo uzasadnione tym, że ani obecnie, ani w przyszłym roku nie przewidujemy zwiększenia zatrudnienia w kontroli skarbowej.
Czy pracowników urzędów skarbowych czekają zwolnienia?
Przekształcenia komórek organizacyjnych Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie nie będą skutkowały potrzebą rozwiązania stosunku pracy z zatrudnionymi tam pracownikami. Otrzymają oni propozycje nowych warunków pracy.