Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pisma do ministra sprawiedliwości, ministra finansów i prokuratora generalnego w sprawie opodatkowania sum pieniężnych przyznawanych na podstawie ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843 z późn. zm.).
Fundacja zwraca uwagę, że mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt II FSK 1218/10), organy podatkowe dalej opowiadają się za opodatkowaniem tych sum podatkiem dochodowym. NSA orzekł, że odszkodowanie za przewlekłość postępowania jest formą zadośćuczynienia i w konsekwencji nie podlega PIT. Fundacja zwróciła się do ministerstw o usunięcie rozbieżności między praktyką organów podatkowych a orzecznictwem NSA.
– Możliwość przyznania stronie przewlekłego postępowania określonej sumy pieniężnej jest niewątpliwie instrumentem rekompensującym jej krzywdę, co powinno skutkować ustawowym zwolnieniem tego świadczenia z podatku – napisała Fundacja.