Prowizja, jaką pobiera firma obsługująca daną kartę, ma być doliczana i w całości pokrywana przez podatnika. Takie zmiany do ustawy o usługach płatniczych zamierza wprowadzić Senat. Celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości w tym zakresie.
– Chcemy upowszechnić obrót bezgotówkowy w kasach urzędów gmin, gdzie płaci się podatki i opłaty lokalne – powiedział DGP senator Kazimierz Kleina, jeden z autorów projektu.
Według senatora chodzi o to, by ułatwiać regulowanie danin podatnikom, przykładowo przebywającym w miejscowościach turystycznych i zobligowanym do uiszczenia opłaty klimatycznej. Jak dodaje, zaproponowane rozwiązanie zyskało akceptację resortu finansów.
Obecnie część gmin, które wprowadziły możliwość uregulowania kartą podatków i opłat lokalnych, rezygnują z niej, ponieważ w ustawie o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r. nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) nie jest wprost określone, że prowizja nie pomniejsza kwoty należności podatkowej.
Z kolei inne gminy uporały się z tym problemem w ten sposób, że jednoznacznie rozstrzygnęły problem. Na przykład w Urzędzie Miasta Rybnika możliwe jest opłacanie podatków w kasach przy użyciu kart płatniczych. Miasto zdecydowało, że prowizję w wysokości 1,95 proc. wartości transakcji pokrywa wpłacający.
Propozycja Senatu zakłada jednak, że gminy już nie musiałyby w uchwałach wprowadzać dodatkowych zapisów, że prowizja przy płatności kartą i korzystaniu z terminali płatniczych w urzędzie obciąża wpłacającego.
Upowszechnienie płatności kartami przy regulowaniu np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych czy różnego rodzaju opłat, stanowiących dochód samorządów, jest możliwe, ponieważ zezwalają na to przepisy Ordynacji podatkowej.
W przypadku innych podatków – np. dochodowych czy VAT – płaconych w urzędach skarbowych w grę wchodzą zgodnie z ustawą wpłaty gotówkowe oraz przelewy bankowe. Przy czym przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczać się z fiskusem wyłącznie w formie przelewu bankowego.
Senat planuje wprowadzenie również przepisów, zgodnie z którymi podatnicy mogliby płacić kartami nie tylko w kasach urzędów gmin, ale w maszynach stojących przed urzędami, co umożliwiłoby transakcje także poza godzinami pracy.
Płatność byłaby możliwa również w biurach usług płatniczych, jeśli podmioty je prowadzące miałyby podpisaną umowę z gminą. Obecnie takich biur – według danych Komisji Nadzoru Finansowego – jest 1092. Te zmiany wymagają jednak uzgodnień z ministerstwami.

Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych przygotowany przez komisję budżetu i finansów publicznych