Za przygotowaną przez resort finansów ustawą "o ratyfikacji Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r." głosowało 428 posłów, jeden wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu do ustawy napisano, że obowiązującą polsko-kanadyjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarto 4 maja 1987 r.

"W nowych warunkach gospodarczych, jak i nowej sytuacji międzynarodowej zaistniałej w Polsce po 1989 r., zawarte w latach osiemdziesiątych umowy podatkowe nie odpowiadają współczesnym wymogom wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju (OECD), jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Zachodzi zatem potrzeba wynegocjowania nowych umów z ważnymi partnerami gospodarczymi Polski, do których zalicza się Kanada" - wskazano w uzasadnieniu.

Nowa polsko-kanadyjska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania została oparta o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD ws. podatku od dochodu i majątku. Konwencja ma mieć zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w Kanadzie lub w obu krajach.

Konwencja przewiduje m.in. zmiany w przypadku opodatkowania dywidend, które obecnie podlegają 15-proc. stawce pobieranej u źródła. "W nowej Konwencji obniżono stawkę podatku u źródła do 5 proc. w przypadku osoby uprawnionej, posiadającej co najmniej 10 proc. kapitału w spółce wypłacającej dywidendę. W pozostałych przypadkach znajduje zastosowanie stawka 15 proc." - wyjaśniono.

Natomiast podatek od odsetek pobierany u źródła ma wynieść 10 proc.

W umowie zapisano, że dochód z pracy najemnej podlega - z pewnymi wyjątkami - opodatkowaniu w państwie, w którym praca jest wykonywana.