Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, a także zaprzestania przez podatnika, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W ocenie dyrektora izby skarbowej w przypadku przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. nie mamy do czynienia z likwidacją przekształcanej jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, ale z procesem polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki podatnika przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (przedsiębiorcy przekształcanego) z wyjątkiem ulg podatkowych.

Zmiana formy prawnej prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową nie będzie stanowić też odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji planowane przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie neutralne w zakresie podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 września 2012 r. nr IPTPP2/443-580/12-2/PR