Co zrobią biegli rewidenci

Z kolei dr Jolanta Wiśniewska, biegły rewident, zwraca uwagę na samą korektę funduszu założycielskiego. Wszelkie w nim zmiany wymagają decyzji organu założycielskiego, która powinna być poprzedzona odpowiednimi pracami (inwentaryzacjami, niezależnymi ekspertyzami). Chodzi o to, aby precyzyjnie ustalić wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i sfinansowanych z dotacji, jak również prawidłową wysokość korekty funduszu założycielskiego.

– Termin na zakończenie tych prac i dokonanie wszelkich operacji wskazany przez ustawodawcę, tj. do końca tego roku, jest lekkomyślny, a także nierealny w przypadku, jeżeli SP ZOZ będą chciały wywiązać się z obowiązków rzetelnie – uważa dr Wiśniewska.

Szpitale poddają sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Audytor musi dokonać oceny i wydać opinię, czy sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową i majątkową jednostki. Jednak bez odpowiednich decyzji organu założycielskiego podjętych na podstawie wiarygodnej i rzetelnej dokumentacji, ustalającej wysokość korekty funduszu założycielskiego, biegły nie będzie mógł wydać pozytywnej opinii.

Dlatego według Jolanty Wiśniewskiej badanie sprawozdań finansowych za ten rok obarczone będzie wysokim ryzykiem i wymagać będzie zastosowania przez audytora dodatkowych procedur.

Większa odpowiedzialność

Z kolei Barbara Kapicka z kancelarii biegłego rewidenta w Cieszynie wskazuje, że audytor przy badaniu sprawozdań szpitali za 2012 r. będzie analizował nie tylko jeden rok obrotowy, ale okres od dnia uwzględnienia w majątku każdego składnika, którego może dotyczyć przeksięgowanie, do końca 2011 r. Będzie to wymagać większego nakładu pracy przy przygotowaniu bilansów przez głównych księgowych szpitali, ale również dużego zaangażowania audytorów.

– Z tego tylko powodu badanie sprawozdań SP ZOZ za 2012 r. będzie jednym z najtrudniejszych i obarczonych największym ryzykiem – uważa ekspert.

Może się zdarzyć, że odpowiedzialnością za prawidłowe wykonanie obowiązków związanych z odpowiednią korektą kapitałów zostaną obarczeni biegli rewidenci.

Ministerstwo Zdrowia powinno wydać interpretację do przepisu o przeksięgowaniu