Przenoszenie na podatników konsekwencji podatkowych transakcji z podmiotami nieuczciwymi budzi wiele kontrowersji. Czy w takiej sytuacji podatnik traci prawo do odliczenia VAT?
6 września tego roku pojawił się kolejny ciekawy wyrok trybunału Sprawiedliwości UE, który dotyczy tego zagadnienia. W wyroku w sprawie C 324/11 Tóth trybunał zajmował się sprawą podatnika, który nabywał usługi od nierzetelnego kontrahenta i odliczał kwoty VAT wykazane na fakturach. Kontrahent wykonywał prace budowlane, jednak od dłuższego czasu nie płacił podatków, nie zgłosił do opodatkowania również osób przez siebie zatrudnionych. W związku z tymi nieprawidłowościami zostało mu cofnięte prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.
Organ podatkowy obciążył podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym z tytułu tego, że podatek zawarty na fakturach wystawionych przez nieuczciwego kontrahenta nie mógł zostać odliczony. Zdaniem organów kontrahent ten nie mógł dłużej być kwalifikowany jako podatnik, w związku z tym nie mógł już wystawiać ważnych faktur.
TSUE uznał jednak, że organy podatkowe nie mogą odmówić prawa do odliczenia na tej podstawie, że wystawca faktury nie ma już zezwolenia na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i w związku z tym nie ma już prawa do posługiwania się swoim numerem identyfikacji podatkowej, jeżeli faktura ta zawiera wszystkie wymagane prawem informacje.
Trybunał uznał też, że okoliczność, iż podatnik nie sprawdził, czy pracownicy zatrudnieni na budowie pozostawali w stosunku prawnym z wystawcą faktury, nie stanowi obiektywnej okoliczności, która pozwalałaby na wniosek, że adresat faktury wiedział lub powinien był wiedzieć, iż uczestniczył w transakcji stanowiącej oszustwo w VAT.