Sprawa, którą rozpoznał sąd, dotyczyła szczególnego przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, który przewiduje Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tą ustawą do takiego wygaśnięcia może dojść w przypadku przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa w zamian właśnie za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody tych jednostek.

Spółka spytała ministra finansów o ocenę skutków podatkowych przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz gminy miejskiej w zamian za wygaśnięcie zaległości w podatku od nieruchomości. W otrzymanej interpretacji dowiedziała się, że taka forma spłaty zaległego podatku będzie jednak opodatkowana VAT. Minister wyjaśnił, że zgodnie z generalną zasadą opodatkowania VAT temu podatkowi podlega odpłatna dostawa związana z przeniesieniem prawa rozporządzenia towarami jak właściciel. W tym przypadku przeniesienie prawa do nieruchomości następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej i jest odpłatne. A odpłatnością jest kwota zaległości podatkowych, która zostanie skompensowana wartością nieruchomości. Od tej wartości należy więc odprowadzić VAT. Spółka się z tym nie zgodziła i złożyła skargę do sądu.

Sąd wojewódzki uchylił interpretację, ale minister złożył skargę do NSA. Sąd kasacyjny jednak ją oddalił.

Sędzia Grażyna Jarmasz, uzasadniając wyrok, powołała się na uchwałę poszerzonego składu sądu z 8 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 2/07), zgodnie z którą tego typu transakcje będące formą spłaty podatku nie podlegają VAT.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 18 września 2012 r. (sygn. akt I FSK 1663/11).