Osoby, które w czasie wakacji prowadziły sezonowy biznes i nie mają zamiaru kontynuować działalności, stają przed problemem właściwego rozliczenia sprzętu i urządzeń, które wykorzystywały w firmie.
Środki trwałe zaewidencjonowane na potrzeby prowadzonej działalności mogą być wykorzystywane do celów prywatnych. Co wtedy należy zrobić? Osoby prowadzące sezonową firmę mogą wycofać środki trwałe i przekazać je na cele prywatne, podobnie jak przedsiębiorcy prowadzący całoroczną działalność gospodarczą.
Emil Kaczyński, ekspert podatkowy w KPMG, wyjaśnia, że w takiej sytuacji należy wykreślić je z ewidencji środków trwałych oraz zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli środki trwałe w dacie ich wycofania nie zostały całkowicie zamortyzowane, pozostała część wartości początkowej (niezamortyzowana) nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy.
Wycofanie poszczególnych składników majątku firmowego i przekazanie ich na cele osobiste podatnika nie ma skutków podatkowych, ponieważ czynność ta nie ma cech odpłatnego zbycia (tak jak sprzedaż) i podatnik nie osiąga z tego tytułu przychodu. Trzeba jednak pamiętać, że PIT do zapłaty może wystąpić później. Dopiero sprzedaż wycofanego składnika majątkowego wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego.
– Przy sprzedaży środka trwałego powstanie przychód podatkowy, jeżeli środek ten zostanie sprzedany w okresie 6 lat po wycofaniu go z działalności – wyjaśnia Emil Kaczyński.
Ekspert dodaje, że sześcioletni okres liczony jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku został wycofany z działalności, do dnia jego odpłatnego zbycia. Jedynie sprzedaż środka po upływie 6 lat nie wywoła skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych.