Podatnik jest polską firmą spedycyjno-transportową. Obowiązek podatkowy w VAT rozpoznaje z chwilą otrzymania zapłaty w całości lub w części, nie później niż 30. dnia od wykonania usługi. Firma świadczy m.in. usługi transportu międzynarodowego na rzecz polskiego importera z portu w Niemczech do miejsca przeznaczenia w Polsce. Polski importer życzy sobie, aby faktury na transport były wystawiane ze stawką 0 proc. VAT. Przesyła firmie w ciągu trzech tygodni od wykonania usługi kopie dokumentów SAD, z których wynika, że wartość transportu lądowego, który firma wykonała jako przewoźnik, jest ujęta u importera w podstawie opodatkowania VAT. Importer ma odroczoną płatność VAT, czyli rozlicza podatek dopiero w deklaracji za dany miesiąc, a nie np. standardowo dla importu towarów w ciągu 10 dni od powstania długu celnego.

Firma nie jest pewna, czy do zastosowania 0-proc. stawki VAT za usługę transportową wystarczy ujęcie w SAD kwoty za transport z faktury w podstawie opodatkowania VAT importu, czy też powinna jeszcze posiadać dowód potwierdzający zapłatę podatku przez importera.

Dariusz Trzaska, radca prawny, jest zdania, że fakt korzystania przez importera z możliwości odroczonej płatności VAT, związanego z importem towarów, nie ma znaczenia dla możliwości wystawienia przez przewoźnika faktury ze stawką 0 proc. za transport. Nie jest zatem wymagane posiadanie przez przewoźnika dowodu zapłaty VAT przez importera w terminie późniejszym niż standardowy. Jeśli jednak firma chce opodatkować stawką 0 proc. VAT usługę transportu towarów, która stanowi część usługi transportu międzynarodowego, to powinna posiadać dokumenty, o których mówi art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). A mianowicie list przewozowy oraz potwierdzony przez urząd celny dokument, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów.

– Ze stawki obniżonej w Polsce mogą korzystać usługi bezpośrednio związane z importem towarów. Po wstąpieniu Polski do UE importem jest wyłącznie przywóz towarów z terytoriów nienależących do UE. Przywóz z innych państw członkowskich będzie stanowić nabycie wewnątrzwspólnotowe – podkreśla Dariusz Trzaska.

Transport, który w całości odbywa się na terytorium UE, nie jest więc transportem międzynarodowym. Jest nim tylko ten transport, który chociaż w części odbywa się poza Wspólnotą, czyli na terytorium kraju trzeciego. – W takiej sytuacji całość usługi transportowej dotyczącej towarów uznawana jest za transport międzynarodowy opodatkowany w kraju stawką 0 proc. VAT – zaznacza Dariusz Trzaska. I dodaje: – W przypadku transportu międzynarodowego nie jest konieczne, aby trasa przejazdu przebiegała z kraju bezpośrednio na terytorium kraju trzeciego.

Nasz ekspert przypomina, że zgodnie z art. 83 ust.1 pkt 20 ustawy o VAT stawką 0 proc. obejmuje się usługi związane bezpośrednio z importem towarów w przypadku, gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, z wyjątkiem usług w zakresie ubezpieczenia towarów lub usług dotyczących importu towarów zwolnionych z podatku. Przepis zaś art. 29 ust. 15 ustawy o VAT nakazuje zaliczać do podstawy opodatkowania towarów importowanych prowizję, opakowania (ich wartość), transport (jego koszty) i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Koszty te – stanowiące dla usługodawców wynagrodzenie za ich usługi – będą opodatkowane 0-proc. stawką.

Stawkę tę można też stosować do usług transportu towarów, który jest wykonywany w całości na terytorium kraju lub UE i stanowi część usługi transportu międzynarodowego. Pozwala na to par. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT (Dz.U. nr 73, poz. 392 z późn.zm.). Warunkiem jest posiadanie dokumentów, o których mówi art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.

Potwierdzają to też interpretacje podatkowe, np. dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 stycznia 2012 r. (nr IPTPP2/443-658/11-4/JN) lub dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2010 r. (nr IPPP3/443-209/10-4/KB).

Projekt świadomy podatnik

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, pod patronatem DGP, prowadzi projekt „Świadomy podatnik”. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy podatkowej przedsiębiorców.

W ramach akcji można zgłaszać problemy (przez stronę www.radapodatkowa.pl lub wysłać na adres sekretarz@radapodatkowa.pl ), które będą bezpłatnie rozwiązywać doradcy podatkowi. Rozwiązania publikujemy na łamach DGP. W ramach projektu organizowane są regionalne konferencje dla przedsiębiorców.