Wynika to z opublikowanej wczoraj interpretacji ogólnej ministra finansów. Świadczone dla zakładów ubezpieczeń czynności ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań, a także ich wypłacania są traktowane jak czynności ubezpieczeniowe w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Nie można ich jednak uznać za usługi ubezpieczeniowe zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). W przypadku jednak, gdy takie czynności byłyby wykonywane przez podmiot działający jak ubezpieczyciel w ramach umowy zawartej z podmiotem objętym ochroną, podlegałyby zwolnieniu. Potwierdza to orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok w sprawie C-13/06).

Minister finansów odniósł się też do możliwości objęcia usług świadczonych w ramach likwidacji szkód zwolnieniem z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie nim zwolnienie ma zastosowanie do świadczenia usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia tej usługi. Czyli zwolnienie dotyczy jedynie usług pomocniczych, które można uznać za specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego. Zdaniem MF takimi usługami nie są usługi czysto techniczne, które mogą występować w innych niż ubezpieczenia dziedzinach życia, tj. zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, wynajem samochodu zastępczego, holowanie, rezerwacja miejsca w hotelu, udzielanie informacji o warunkach ubezpieczenia.

Zwolnienie obejmuje natomiast czynności określane pojęciem rozpatrywania roszczeń. Sprowadzają się one w istocie do weryfikacji informacji wynikających z dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpieczeniem (np. wyceny szkody) z zapisami polisy ubezpieczeniowej. Czynności takie świadczone na zlecenie zakładu ubezpieczeń są prowadzone w celu upewnienia się, czy posiadacz polisy ma prawo do składanego roszczenia i w jakiej kwocie może być ono uznane przez ubezpieczyciela.