Psycholog zatrudniony na umowę cywilnoprawną (nieprowadzący własnej działalności gospodarczej) wykonuje badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, operatorów wózków widłowych, koparek, spycharek, walców drogowych oraz dla osób pracujących na wysokości, kierowców skierowanych przez policję, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy. Celem tych badań jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie. Zdaniem podatnika dodatkowa usługa jest zwolniona z VAT.

Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, który wskazał, że zwolnienie z VAT dla usług w zakresie opieki medycznej od 1 stycznia 2011 r. ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, a nie jak wcześniej – przedmiotowy. Oznacza to, że oprócz charakteru czynności istotny jest również status podmiotu świadczącego usługę. Z opodatkowania zwolnione są usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej bądź przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Ze zwolnienia korzysta też świadczenie usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), jeżeli zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej od wskazanych podmiotów. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby (podmioty).

W ocenie organu podatkowego usługi realizowane przez zatrudnionego przez podatnika psychologa nie spełniają warunku zwolnienia, jakim jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. W konsekwencji usługi te będą opodatkowane VAT według podstawowej stawki w wysokości 23 proc.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. (nr IPTPP4/443-155/11-6/ALN).