Taka deklaracja wynika z odpowiedzi resortu na interpelację poselską (nr 4643/12).

Wątpliwości dotyczą sytuacji, w której samorządy zawierają umowy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Określają w nich wzajemne relacje i uprawnienia oraz wskazują wiodącą rolę jednego z realizatorów, odpowiedzialnego za całość projektu i jego rozliczenie. Podmiot ten wyznaczany jest na lidera projektu, a pozostali partnerzy partycypują w kosztach, przekazując środki na jego wykonanie w formie dotacji celowej. Po zakończeniu projektu lider przekazuje partnerom mienie powstałe lub zakupione w wyniku jego realizacji według ustalonych wcześniej zasad. Lider projektu działa zatem w imieniu własnym, lecz na rachunek nie tylko swój, ale i partnerów projektu.

Ministerstwo Finansów ocenia więc, że skoro lider działa w imieniu własnym, lecz na rachunek zarówno swój, jak i partnerów, to czynność odpłatnego przekazania partnerom towarów i usług, nabytych i wytworzonych w ramach projektu, byłaby czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Ministerstwo informuje jednak, że kwestia opodatkowania czynności przekazania przez lidera projektu efektów rzeczowych realizowanego przedsięwzięcia partnerom znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania resortu finansów. Problematyka, na którą zwracają uwagę posłowie, dotyczy bowiem opodatkowania przedsięwzięć o szczególnym charakterze, będących przedmiotem inicjatyw samorządowych, mających istotne znaczenie dla społeczności lokalnej. A stanowisko sądów administracyjnych w tym zakresie nie jest w pełni jednolite.

Z tego względu kwestia ta zostanie poddana analizie w celu wypracowania ostatecznego stanowiska w tej sprawie, z uwzględnieniem zapadających w tym obszarze rozstrzygnięć sądowoadministracyjnych.