Osoba, która wywozi za granicę lub przywozi do kraju środki płatnicze o wartości przekraczającej 10 tys. euro, jest obowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Jednak jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ani celnicy, ani straż graniczna nie będą mogły orzec przepadku przewożonych pieniędzy.
Każda osoba jest obowiązana do zgłoszenia, że ma przy sobie środki płatnicze, których wartość przekracza wspomnianą kwotę, niezależnie od tego, czy wyjeżdża do innego państwa UE, czy do kraju pozaunijnego. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie deklaracji w formie pisemnej, którą następnie należy złożyć organowi celnemu lub Straży Granicznej. Funkcjonariusz wyda wnioskodawcy drugi, poświadczony przez siebie egzemplarz.
Zgłosić trzeba każdą sumę środków płatniczych, niezależnie od tego, czy są to złotówki, euro czy inna waluta. Zgłaszać należy również przywóz i wywóz waluty obcej (banknotów oraz monet, także tych wycofanych z obiegu, ale podlegających wymianie) oraz dewiz (czyli papierów wartościowych i innych dokumentów, pełniących funkcję środka płatniczego, wystawionych w walutach obcych).
– Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są karty płatnicze oraz karty kredytowe – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.
W celu ustalenia wartości w euro przywożonych środków płatniczych należy stosować kursy średnie euro oraz innych walut, ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przywóz. Obowiązkowo należy zgłaszać również przywóz i wywóz złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość.

W 2012 r. najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi 150 zł, a najwyższa 30 tys. zł

Złoto dewizowe to złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab lub monet bitych po 1850 r. Złotem dewizowym będą także półfabrykaty, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, jak również przedmioty ze złota i platyny, zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 106f i 106h ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do kraju lub wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych lub nieprzedstawienie ich do kontroli na żądanie organom celnym lub Straży Granicznej jest wykroczeniem skarbowym podlegającym grzywnie do 30 tys. zł. W tym przypadku właściwym do orzekania o grzywnie jest sąd. Gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, mandat do wysokości 3 tys. zł mogą wymierzyć funkcjonariusze celni.