Pracownik ma otrzymywać zbiorczą informację PIT-11 do końca lutego następnego roku od pracodawcy, który zatrudnia go kilkakrotnie na krótki czas.
Agencje pracy tymczasowej powinny mieć możliwość wystawiania pracownikom rocznych informacji podatkowych – w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy. Takiego zdania jest Ministerstwo Gospodarki, które chce wprowadzić to rozwiązanie w ramach tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej. Dziś informacje PIT-11 wystawiane są po zakończeniu każdej umowy, co jest szczególnie uciążliwe w przypadku pracowników zatrudnianych wielokrotnie w ciągu roku przez tę samą agencję pracy tymczasowej.
Marzena Rączkiewicz, kierownik zespołu księgowości płacowej w Rödl & Partner, tłumaczy, że nowa propozycja związana jest ściśle z art. 39 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim w sytuacji gdy obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imiennej informacji według ustalonego wzoru, czyli PIT-11.
Zdaniem Marzeny Rączkiewicz możliwość wystawiania pracownikom tymczasowym, zatrudnianym przez jednego płatnika na podstawie kilku krótkoterminowych umów o pracę w ciągu roku, jedynie rocznych informacji podatkowych będzie zmniejszeniem obowiązków biurokratycznych.

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

– Przyczyni się to do odciążenia służb biurowo-administracyjnych pracodawcy i zmniejszenia liczby wystawianych informacji podatkowych, a tym samym do obniżenia kosztów działalności – podkreśla ekspert z Rödl & Partner.

Dodaje, że w ostatnim roku liczba tych pracowników zwiększyła się o ponad 20 proc.

Nie można jednak zapominać, że już dzisiaj pracodawcy mogą korzystać z pewnych ułatwień w tym zakresie. Jeżeli tylko pracownik wyrazi zgodę, to pracodawca może przekazać imienną informację podatnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub też może umieścić taką informację na zabezpieczonej platformie internetowej i zapewnić dostęp do niej pracownikowi poprzez podanie hasła.
W obu tych przypadkach należy spełnić warunek zachowania wzoru informacji i innych wymogów ustalonych przepisami prawa. Pracodawcy muszą jednak pamiętać, że w takim przypadku ciężar dowodu doręczenia informacji pracownikowi spoczywa zawsze na płatniku.
– Propozycja wprowadzenia zamian w przepisach dotyczących wystawiania pracownikom tymczasowym rocznych informacji podatkowych jest odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie pracownikami tymczasowymi – zwraca uwagę Marzena Rączkiewicz.
Etap legislacyjny Projekt założeń do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z 14 czerwca 2012 r. przekazany do konsultacji społecznych.