W Ottawie 14 maja tego roku została zawarta nowa umowa z Kanadą o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Jakie przewiduje ona zmiany?
Umowa ta zastąpi obowiązującą umowę z 4 maja 1987 r. Nowe regulacje nie dotyczą już kwestii związanych z podwójnym opodatkowaniem majątku (art. 22 obecnej umowy).
Najistotniejszymi elementami są zmiany dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych. W przypadku dywidend maksymalna stawka podatku, który może zostać pobrany u źródła wyniesie 5 proc., gdy osoba uprawniona posiada co najmniej 10 proc. kapitału spółki wypłacającej dywidendę i 15 proc. w pozostałych przypadkach – zamiast obecnie obowiązującej jednolitej stawki 15 proc.
Również w odniesieniu do odsetek maksymalna stawka podatku, który może zostać pobrany u źródła wyniesie 10 proc. zamiast 15 proc. W przypadku należności licencyjnych jednolitą maksymalną stawkę 10 proc. zastąpi dualna regulacja: 10 proc. jako zasada ogólna i 5 proc. w odniesieniu do płatności z tytułu praw autorskich, związanych z produkcją lub reprodukcją jakiegokolwiek dzieła literackiego, dramatycznego, muzycznego lub artystycznego oraz należności licencyjnych z tytułu know-how – nie włączając w to jednak należności licencyjnych związanych z wynajmem lub umową franczyzy.
Podobnie jak umowa z 1987 r., nowa umowa zawiera tzw. klauzulę nieruchomościową, dotyczącą opodatkowania zbycia akcji lub udziałów spółek, których majątek w ponad 50 proc. składa się z nieruchomości.
Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania, stosowaną przez Polskę, pozostanie zwolnienie z progresją. Zaliczenie proporcjonalne będzie stosowane w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z przeniesienia własności nieruchomości, dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków kapitałowych oraz dochodów wypłacanych przez specyficzny rodzaj funduszu powierniczego. Nowa umowa ma wejść w życie w 2012 r., a jej postanowienia będą mogły być efektywnie stosowane do dochodu uzyskanego, poczynając od 1 stycznia 2013 r.