Opodatkowanie przychodów zagranicznych, sprzedaż wykonywana przez internet oraz zakup mieszkania w celach inwestycyjnych to powody sporów z fiskusem.
Podatnicy nie zawsze są pewni, czy podatek trzeba zapłacić. Starają się więc zabezpieczyć, występując o wydanie interpretacji indywidualnej, którą później można zaskarżyć do sądu.
Z najnowszego orzecznictwa wynika, że nietypowe spory dotyczą przychodów uzyskiwanych np. w Stanach Zjednoczonych.
Jak wynika z wyroku WSA w Łodzi (z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 328/12, nieprawomocny), w przypadku gdy polski rezydent podatkowy realizuje projekt wyłącznie na terenie USA i korzysta tam z usług prawnych, to ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w związku z należnościami, które wypłacał kontrahentowi zagranicznemu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) w przypadku świadczeń m.in. doradczych i usług prawnych podatek wynosi 20 proc. przychodów. Sąd wyjaśnił, że polska spółka nie miała certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, dlatego w sprawie należało stosować przepisy prawa krajowego, a nie umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Na jeszcze większe trudności napotykają podatnicy, którzy uzyskują przychody z państw, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładem takiego kraju jest Argentyna.
W jednym z wyroków WSA w Olsztynie (z 29 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 47/12, prawomocny) rozstrzygnął spór dotyczący opodatkowania przychodów z pracy w tym kraju. Skarżący uzyskiwał przychody tylko w Argentynie i przebywał tam cały rok. Sąd uznał, że skoro tam jest centrum interesów życiowych podatnika, to tam powinien się on rozliczyć z PIT.
Na podatki muszą również uważać podatnicy, którzy sprowadzają towary z zagranicy i sprzedają je w kraju na portalach aukcyjnych. Jak wynika z wyroku WSA z Białegostoku (z 9 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 44/12, nieprawomocny), jeśli podatnik handluje sprowadzonymi rzeczami z USA, to uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy. Sąd zwrócił uwagę, że organy podatkowe mogą badać aukcje internetowe w celu ustalenia zakresu sprzedaży.
WSA w Łodzi (wyrok z 24 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1639/11, prawomocny) orzekł z kolei, że opodatkować trzeba również obrót mieszkaniami, które podatnik kupuje pod inwestycje, a więc w celu uzyskania zysku z transakcji.

Z orzecznictwa sądów wynika zatem, że w przypadku osiągnięcia przysporzeń majątkowych trzeba odprowadzić podatek dochodowy.

Ważne
Zwolnienia podatkowe przysługują tylko tym osobom, które spełnią wszystkie wymogi określone w przepisach