Do pierwszego czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939 – 1945 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projektowane świadczenie na być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmian wprowadzonych do przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości od 9,80 zł za każdy pełny miesiąc podlegania przez małoletnią ofiarę wojny represjom, ale w wysokości nie wyższej niż do 195,67 zł. Kwota rekompensaty ma być waloryzowana na zasadach wynikających z przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za małoletnią ofiarę wojny będzie uznawana osoba, która w okresie stosowania wobec niej represji nie miała ukończonych 16 lat.

Autorzy projektu (SLD) przewidują, że liczba przyszłych beneficjentów ustawy (szacowana na podstawie danych Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i innych organizacji) wyniesie około 50 tysięcy osób. Roczne koszty dla budżetu państwa związane z funkcjonowaniem ustawy będą mieścić się w przedziale 60 – 90 mln złotych. Środki na ten cel miałyby pochodzić z wyższych wpływów z VAT.

Z uwagi na konieczność ujęcia w budżecie środków finansowych, które zapewnią realizację projektowanej ustawy, ma ona wejść w życie 1 stycznia 2013 roku.

Etap legislacyjny

Skierowanie projektu do pierwszego czytania w Sejmie