Mija pięć miesięcy od wejścia w życie przepisów wprowadzających pełnomocnictwo ogólne w kontaktach z administracją. Pełnomocnictwo ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ma zastosowania w sprawach podatkowych, o czym informowaliśmy. Niestety mimo zapowiedzi wprowadzenia odpowiednich zmian w Ordynacji podatkowej (pełnomocnictwo w CEIDG reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) brak jest nawet założeń do projektu.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie poinformowało, że aktualnie nie można wskazać terminu rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy umożliwiającej składanie pełnomocnictw ogólnych.

Jednocześnie resort świadomy jest trudności wynikających z konieczności każdorazowego składania pełnomocnictwa do akt konkretnej sprawy podatkowej, co potwierdził ostatnio w odpowiedzi na interpelację poselską (4122/12). Przyznaje też, że obecne przepisy prowadzą do sporów proceduralnych z organami podatkowymi.

– Znam przypadki, gdy organy żądają odpisu pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym wszczętym po kontroli, w której występował pełnomocnik – komentuje Alicja Sarna, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP.

Konsekwencją takiego podejścia jest np. to, że postanowienie o wszczęciu postępowania wysyłane jest bezpośrednio do podatnika, który po to ustanowił pełnomocnika, aby ten wziął na siebie ciężar kontaktów z organami (w tym nadzór nad przepływem korespondencji, pilnowanie terminów).

Ponadto, jak wskazuje Olaf Jędruszek, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, każdy składany odpis pełnomocnictwa podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej.

17 zł wynosi opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa lub jego odpisu

– W praktyce opłata jest ponoszona przez pełnomocnika, ale zostaje przerzucona na przedsiębiorcę, co niewątpliwie wpływa na wzrost kosztów uzyskania pomocy prawnej – mówi Olaf Jędruszek.

Zdaniem MF ze względu na liczną grupę podmiotów zainteresowanych nowelizacją Ordynacji podatkowej będzie ona wymagać szerokich konsultacji społecznych. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych będzie wiązać się nie tylko z obszernymi zmianami prawnymi. Funkcjonowanie rejestracji pełnomocnictw w administracji podatkowej jest bowiem ściśle powiązane z wdrożeniem programu e-Podatki.