Reguła wydatkowa dla samorządów jest już na ukończeniu. Ma ona uzupełnić regułę wydatkową budżetu państwa. Skutkiem ma być zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu.
Takie założenia wynikają z wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2012 – 2015. Rząd wyjaśnił w tym dokumencie założenia finansowe oraz planowane działania, które mają przyczynić się do ograniczenia zadłużenia i rozwoju kraju w najbliższych latach. Jednym z takich działań ma być wprowadzenie reguły wydatkowej w samorządach. Reguła ta ma ograniczyć wzrost deficytu podsektora samorządowego i została już zaprojektowana w nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Rząd chce, aby zaczęła ona obowiązywać już w tym roku. Zgodnie z nią deficyt samorządów ma wynieść nie więcej niż 10,5 mld zł, a w kolejnych latach ma być jeszcze bardziej ograniczany.
Rząd uznał, że jeśli samorządy nie będą mogły się zadłużać i pogłębiać deficytu, wpłynie to pozytywnie na finanse całego sektora finansów publicznych. Wcześniej Rada Ministrów wprowadziła podobną regułę w wydatkach państwa. Dzięki niej wydatki ministerstw i innych państwowych jednostek nie mogą rosnąć szybciej niż o 1 proc. PKB rocznie. Obie reguły: samorządowa i rządowa mają więc przyczynić się do zbicia deficytu sektora publicznego do 3 proc. PKB, dzięki czemu Komisja Europejska zdejmie z Polski procedurę nadmiernego deficytu. Gdy już to nastąpi, rząd planuje wprowadzić kolejną regułę, dzięki której deficyt sektora państwowego i samorządowego nie będzie mógł przekroczyć 1 proc. PKB.

10,5 mld zł ma maksymalnie wynosić limit deficytu dla samorządów w tym roku

Z wieloletniego planu finansowego państwa wynika też, że poza regułą wydatkową rząd planuje też zmianę procedur oszczędnościowych i sankcyjnych, które są określone w ustawie o finansach publicznych. Przypomnijmy, że są to procedury, które rząd i samorządy muszą zastosować w przypadku, gdy zadłużenie sektora publicznego przekroczy progi: 50, 55 lub 60 proc. produktu krajowego brutto. Rząd wyjaśnił, że celem tych zmian będzie ograniczenie wpływu nagłych zmian kursu walutowego oraz procesu prefinansowania na zwiększenie długu państwa oraz przekroczenie progów ostrożnościowych. Dzięki zmianie procedur zostanie zwiększona stabilność makroekonomiczna. Innymi słowy, polskie finanse publiczne będą mniej uzależnione od kursów walut.
Rząd założył również w planie finansowym, jaki będzie wzrost gospodarczy kraju w najbliższych latach. W 2012 r. ma wynieść 2,5 proc. PKB, a w 2015 r. – 3,8 proc. PKB. Wskaźniki te mają również znaczenie dla planów finansowych samorządów.