Jednostki na dzień przejścia na stosowanie standardów międzynarodowych powinny zweryfikować wartość posiadanych rzeczowych aktywów trwałych i nieruchomości inwestycyjnych i wycenić je w wartości godziwej. Dlaczego jest to tak istotne?
dr Andre Helin, prezes BDO
Zgodnie z MSSF 1 jednostka może zdecydować się na to, aby na dzień przejścia na MSSF wyceniać pozycje rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej i stosować tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na ten dzień. Oznacza to, że w przypadku rzeczowych aktywów trwałych zweryfikowana wartość przyjęta na dzień przejścia MSR stanowi nową wartość początkową tych aktywów będącą podstawą amortyzacji, aż do ich całkowitego zamortyzowania. Nie możemy już jej korygować, co jednostki często czynią. Możemy jedynie dokonać odpisu aktualizującego ich wartość, w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na trwałą utratę wartości.