Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 3307/12). Dokument „Zielona księga dotycząca współpracy francusko-niemieckiej – punkty wspólne w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw” Niemcy i Francja przyjęły 6 lutego 2012 r. Jak wskazało MF, poziom zaproponowanej konwergencji przepisów prawa podatkowego nie stanowi harmonizacji przepisów, a obejmuje jedynie uzgodnienie podejścia co do kwestii podstawowych związanych z opodatkowaniem osób prawnych, które realizowane ma być stopniowo od 2013 roku. Ponadto konwergencją nie zostaną objęte w pełni przepisy dotyczące grup kapitałowych, czego powodem jest złożoność i mnogość zagadnień, które zgodnie z wolą obu państw powinny być rozpatrywane w ramach projektu dyrektywy CCCTB.

Resort przyznaje, że projekt francusko-niemieckiej współpracy spotkał się ze sceptyczną opinią części państw członkowskich, związaną przede wszystkim z potencjalnym obniżeniem, w przypadku wprowadzenia konwergencji w UE, konkurencyjności podatkowej, głównie w wyniku stosowania niższych, w porównaniu do innych państw, stawek podatku dochodowego. Jednak zdaniem MF obawy te wydają się w obecnej chwili przedwczesne.

Przedstawiony dokument jest niezależną inicjatywą Niemiec i Francji mającą na celu efektywniejsze ukształtowanie rynku wewnętrznego oraz wzmocnienie konkurencyjności gospodarek, ukierunkowaną na zbliżenie ustawodawstw obu państw. Stanowi tym samym odrębne zagadnienie, nieznajdujące bezpośredniego przełożenia na gruncie Polski, zaangażowanej w prace grupy roboczej Rady UE ds. opodatkowania bezpośredniego.