Zdarza się, że otrzymując darowiznę, np. nieruchomość, obdarowany przejmuje do spłaty długi i ciężary, w praktyce najczęściej zobowiązania z umowy kredytowej.

– Zawarcie takiej umowy będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jak i w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – podkreśla Andrzej Ossowski, adwokat z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski.

Anna Łukaszewicz-Obierska, radca prawny, partner WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, tłumaczy, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, którego podstawę stanowi tzw. czysta wartość darowizny.

– Jest to wartość nabytych rzeczy i praw bez uwzględnienia długów i ciężarów – wskazuje nasza rozmówczyni.

Oczywiście istnieją przy tym zwolnienia, których zastosowanie zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego darczyńcę i otrzymującego darowiznę.

Natomiast w przypadku gdy umowa darowizny wiąże się dodatkowo z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, to podlegać będzie także opodatkowaniu PCC.

– Jednak tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów, ciężarów lub zobowiązań darczyńcy – podkreśla Anna Łukaszewicz-Obierska.

Ten sposób opodatkowania wynika wprost z przepisów ustaw i co do zasady nie budzi wątpliwości interpretacyjnych organów podatkowych.

– Nie można w takiej sytuacji mówić o podwójnym opodatkowaniu, jako że podstawy opodatkowania są różne – mówi Anna Łukaszewicz-Obierska.

Dodaje, że mamy tu ponadto do czynienia z dwoma różnymi rodzajami podatków. Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem majątkowym, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych – podatkiem transakcyjnym.

W opisanym przypadku notariusz pełni rolę płatnika, a zatem zobowiązany jest do obliczenia i pobrania należności od obdarowanego, a następnie ich wpłacenia do urzędu skarbowego.