W celu ustalenia kwoty podatku dochodowego koniecznym jest uprzednie ustalenie wartości podstawy opodatkowania, od której naliczana będzie wartość zobowiązania względem fiskusa.

W tym celu od wartości przychodu należy odliczyć między innymi kwoty poniesione w celu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Warto w tym miejscu zauważyć, że odliczenie to przysługuje nie tylko w przypadku samego podatnika, ale także osób z nim współpracujących.

Podstawa opodatkowania po uprzednim odliczeniu składek na ZUS

Podstawę obliczenia podatku dochodowego stanowi dochód po uprzednim odliczeniu kwot poniesionych w celu opłacenia składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto w tym miejscy zaznaczyć, że nie ma tu znaczenia czy zostały one zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe samego podatnika czy też osób z nim współpracujących. Ponadto istotnym jest, aby wyraźnie zaznaczyć, że wspomnianemu odliczeniu podlegają kwoty potrącone na opłacanie składek ZUS przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w niektórych przypadkach odliczenie to przysługuje tylko częściowo.

Składki na ubezpieczenie społeczne obowiązkowe poza granicami kraju

Ponadto warto zauważyć, że odliczenie to dotyczy również składek, które zostały wpłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne obowiązujące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko samego podatnika, ale także osób z nim współpracujących. Należy jednakże pamiętać o tym, że dotyczy to tylko krajów będących członkami Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Podatnik powinien również pamiętać o tym, że odliczenie to przysługuje tylko w przypadku istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym opłacał on składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.