Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o PIT, oraz z najmu lub dzierżawy są zobowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnik nie wpłaca zaliczki na PIT za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Podstawa prawna

Art. 44 – 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).