Po scentralizowaniu w 2007 r. systemu wydawania interpretacji podatkowych problem ich rozbieżności całkiem nie zniknął, ale się zmarginalizował.
Taki wniosek płynie z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską (nr 2045/12). Resort wskazał ponadto, że dysponuje skutecznymi instrumentami nadzoru nad interpretacjami wydawanymi w jego imieniu przez uprawnionych do tego dyrektorów izb skarbowych. Może on też z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość. W okresie od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2011 r. minister finansów wydał w tym trybie ponad 750 interpretacji zmieniających. Liczba ta stanowi niewielki procent ze 123 627 tys. wydanych w tym okresie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zdaniem MF w obecnym kształcie polski system interpretacji przepisów prawa podatkowego jest bardzo dobrze oceniany.
Resort nie zgodził się też z zarzutem niedostatku interpretacji ogólnych. Podaje, że w okresie od 1 lipca 2007 r. do 29 lutego 2012 r. zostało wydanych z urzędu 31 interpretacji ogólnych.

40 zł wynosi opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Ponadto, dążąc do usprawnienia funkcjonowania tej instytucji, ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378) wprowadzono możliwość składania do ministra finansów wniosków o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.
Podstawą ich wydania jest obecnie wskazanie przez wnioskodawcę niejednolitego stosowania prawa podatkowego.
Do końca lutego 2012 r. zostało złożonych 45 wniosków o wydanie interpretacji ogólnych (z czego 11 jest w trakcie wyjaśniania, gdyż po wstępnej analizie wydaje się, że podatnicy omyłkowo złożyli na formularzach ORD-OG wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej). Małe zainteresowanie wydaniem wniosków o takie interpretacje – w ocenie MF – świadczy o niewielkiej liczbie rozbieżności indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.