Jeżeli w budynku, w którym kontrolowany przedsiębiorca ma swoją siedzibę, znajdują się również lokale zajmowane przez inne osoby, to w ramach prowadzonej kontroli celnicy nie są uprawnieni do kontrolowania pomieszczeń przez niego niezajmowanych. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy podatnik zajmujący się importem towarów ma swoje przedsiębiorstwo w budynku, w którym inna osoba prowadzi laboratorium. Podczas kontroli celnicy nie mogą więc żądać wpuszczenia do tego laboratorium, a tym bardziej ukarać przedsiębiorcę mandatem za utrudnianie kontroli celnej, gdyby ten nie pozwolił im sprawdzić pomieszczeń nienależących do niego.

Kontrola w miejscu prowadzenia działalności może zostać wszczęta po doręczeniu upoważnienia organu Służby Celnej. Zgodnie z wzorem upoważnienia, które stanowi załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 29 października 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz.U. z 2009 r. nr 182, poz. 1423), w takim upoważnieniu powinny się znaleźć m.in. pełna nazwa kontrolowanego przedsiębiorstwa, zakres przedmiotowy kontroli, a także okres objęty kontrolą.

– Skutecznie doręczone zawiadomienie wywołuje skutek w postaci umożliwienia wszczęcia kontroli tylko i wyłącznie w stosunku do podmiotu w nim określonego – stwierdza Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG. W dodatku błędy w oznaczeniu podmiotu kontrowanego prowadzą do tego, że upoważnienie należy uznać za nieważne.

Podczas kontroli funkcjonariusze celni mają szerokie uprawnienia

Nawet jeśli podmiot kontrolowany jest powiązany z innym podmiotem zajmującym lokal w tym samym budynku, to funkcjonariusze celni powinni przestrzegać normalnego toku postępowania, tj. chcąc zainicjować kontrolę muszą doręczyć upoważnienie do jej przeprowadzenia.

Celnicy mają prawo wstępu i poruszania się po terenie podmiotu kontrolowanego bez przepustek, żądania zapewnienia warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz żądania wyjaśnień od pracowników

Wyjątkiem od przedstawionej wyżej zasady ogólnej jest sytuacja, w której zajdzie podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, a okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli. W tym przypadku czynności kontrolne mogą zostać podjęte jedynie na podstawie okazania legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Celnej.