Emisja akcji i wejście spółki na publiczny rynek obrotu papierami wartościowymi wiąże się z wieloma wydatkami. Czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów należy uznać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Kosztami podatkowymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i w związku pośrednim. W tym drugim przypadku należy wykazać, że wydatki zostały poniesione w sposób racjonalny w celu osiągnięcia przychodów, nawet gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.
Emisja akcji i wejście na giełdę służy rozwojowi spółki i jej pozycji rynkowej. Tym samym wszelkie wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, takie jak m.in. usługi doradcze i prawne, jako stanowiące koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powinny być uznane za koszty ogólne funkcjonowania firmy, służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.
Takie stanowisko zaprezentował m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2012 r., uwzględniając rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z 18 października 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 624/11).
Należy też wspomnieć, że NSA w uchwale z 24 stycznia 2011 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FPS 6/10) uznał, że tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów. Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Natomiast wydatki, jakie spółka może ponieść, nabywając dodatkowe usługi w celu emisji akcji, niewarunkujące podwyższenia kapitału zakładowego, stanowić będą koszty ogólne funkcjonowania osoby prawnej służące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.