Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie zmiany w dyrektywie 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którymi  wszystkie usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze oraz usługi elektroniczne będą opodatkowane w państwie usługobiorcy. By uprościć przedsiębiorcom płacenie podatku Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić dwie uproszczone procedury rozliczeń VAT usług, oparte na mechanizmie punktu obsługi kompleksowej (ang. one stop shop).

Nowe procedury zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami.

Zmiana dyrektywy dotyczy w szczególności świadczenia usług na rzecz konsumentów przez podmioty mające siedzibę w innym państwie UE, obecnie opodatkowanych generalnie w miejscu siedziby usługodawcy. Od 2015 r. obowiązek podatkowy w VAT powstanie bez względu na miejsce, w którym siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności będzie miał podatnik świadczący te usługi.

– Usługi będą opodatkowane w miejscu, gdzie dochodzi do ich faktycznej konsumpcji – tłumaczy Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte.

Wprowadzenie nowych zasad opodatkowania usług spowoduje jednak konieczność rejestracji dla celów VAT przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej w tych państwach członkowskich, w których zamieszkują ich klienci indywidualni. To z kolei stanowi znaczne utrudnienia administracyjne w różnych państwach członkowskich.

W celu uproszczenia formalności komisja ureguluje procedury, dzięki którym przedsiębiorcy świadczący usługi w kilku krajach UE będą mogli rozliczać się za pomocą portalu internetowego zwanego punktem obsługi kompleksowej. System ten od lipca 2003 r. umożliwia dostawcom usług elektronicznych spoza UE składanie deklaracji za pośrednictwem jednego portalu elektronicznego w jednym państwie UE. Następnie płatność jest dzielona pomiędzy poszczególne państwa członkowskie, w których VAT jest należny.

– Korzystanie z punktu kompleksowej obsługi zachęci przedsiębiorstwa do ekspansji na nowe rynki, gdyż ułatwia rozliczenia VAT – stwierdza Grzegorz Keler, ekspert podatkowy w PwC.

Od 1 stycznia 2015 r. z analogicznego systemu skorzysta również przedsiębiorca spoza UE, który będzie świadczył na rzecz konsumentów znajdujących się w jednym z państw UE również usługi telekomunikacyjne oraz nadawcze. Z drugiej strony przedsiębiorca unijny, który będzie świadczył usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne na rzecz konsumentów z innych państw UE, będzie mógł rozliczyć VAT w państwie swojej siedziby.

Korzystanie z punktu obsługi kompleksowej znacznie ułatwia prowadzenie działalności na obszarze więcej niż jednego państwa UE

Przemysław Skorupa podkreśla, że będzie to stanowiło znaczne ułatwienie dla podatników. Nie będą musieli rejestrować się w różnych państwach UE dla celów VAT oraz kontaktować się w tym zakresie z władzami podatkowymi innych państw.