Do tej pory zwrot akcyzy następował w okresach półrocznych na podstawie wniosków składanych przez producentów rolnych do właściwych gmin od 1 marca do 31 marca (dla pierwszego okresu zwrotu podatku) oraz od 1 września do 30 września (dla drugiego okresu zwrotu podatku). Od 1 stycznia 2012 r. nastąpiła jednak zmiana powyższych terminów.

– Na nowych zasadach wniosek o zwrot podatku składa się od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku – tłumaczy Dominika Cabaj, dyrektor w DLA Piper Wiater.

Zwrot akcyzy przysługuje producentom rolnym (posiadaczom gospodarstw rolnych) w zakresie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wniosek tego rolnika. Aby go uzyskać, wniosek należy złożyć do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia posiadanych gruntów. Wraz z wnioskiem należy złożyć załącznik w postaci faktur VAT albo ich kopie potwierdzone przez upoważnionego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem. Stanowią one dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Rolnik może otrzymać zwrot w kwocie, którą ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju napędowego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2012 r. stawka ta wynosi 0,95 zł na 1 litr), obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Organ przyjmujący wniosek wyda decyzje w sprawie przyznania zwrotu w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Z kolei wypłata zwrotu podatku nastąpi od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r.

Warto pamiętać o tym, że rolnik, który pobierze nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku, będzie zobowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników następuje w okresach półrocznych

Złożenie wniosku o zwrot wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.