W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych konieczne będzie zatwierdzenie przez biegłego rewidenta prawidłowości zastosowanych kryteriów wyceny aktywów łączonych funduszy oraz jej poprawności.
Audytor oceni też prawidłowość ustalenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszy przejmowanych.
Takie zmiany zakłada projekt ustawy z 7 lutego 2012 r. nowelizujący ustawę o funduszach inwestycyjnych.
Mirosław Jeżowski, zastępca dyrektora departamentu funduszy inwestycyjnych w Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśnia, że wskazany obowiązek wynika z postanowień dyrektywy w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS IV). Już w preambule wskazano konieczność zapewnienia kontroli nad łączeniem funduszy inwestycyjnych ze strony osób trzecich, wśród których pojawia się biegły rewident. Szczegółowe regulacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w art. 42 dyrektywy UCITS IV. Przepis ten nakazuje w przepisach państwa członkowskiego powierzyć niezależnemu biegłemu rewidentowi w szczególności zatwierdzenie prawidłowości zastosowanych kryteriów wyceny aktywów łączonych funduszy oraz jej poprawności, a także prawidłowości ustalenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszy przejmowanych. Do tej kwestii odniesiono się też w uzasadnieniu wspomnianego projektu.
– Wskazano w nim, że wdrożenie takiego rozwiązania ma na celu zapewnienie dodatkowej kontroli nad połączeniami funduszy ze strony osób trzecich – przypomina Mirosław Jeżowski.
Nowe obowiązki będą dotyczyły również określonych towarzystw, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Co najmniej raz na 12 miesięcy będą one musiały poddawać ocenie biegłego rewidenta system zarządzania ryzykiem.
Etap legislacyjny: Projekt ustawy o funduszach inwestycyjnych przygotowany przez Ministerstwo Finansów