Ostatnio potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13 grudnia 2011 r. (nr IPPB4/415-730/11-2/JK3). Według organu zwolnienie obejmuje jedynie odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.

Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok NSA z 29 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 654/10), w którym sąd uznał, że ulga podatkowa z tytułu odszkodowania za służebność gruntową przysługuje także przy służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej. Według sądu oba rodzaje służebności pozwalają przedsiębiorcom korzystać z cudzej nieruchomości w celu wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych.

Jakiekolwiek zwolnienie otrzymanych kwot za udostępnienie gruntu dotyczy jednak wyłącznie gospodarstwa rolnego oraz kwoty wypłaconej w formie odszkodowania na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód). W innym przypadku podlegać będzie opodatkowaniu.

Jak mówi Katarzyna Ryszard, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Peter Nielsen, dotyczy to wypłacania wynagrodzeń (a także wypłaty odszkodowania) za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, których właścicielami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność, lecz niewykorzystujące tej nieruchomości w działalności. Spółka, która korzysta z cudzej nieruchomości, ma więc obowiązek wystawienia dla tych osób PIT-8C.