Jeżeli obowiązek ten nie wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), konieczność taka może wynikać z rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. nr 285, poz. 2852).

Dorota Stangreciak-Karpierz, prawnik ECA Auxilium, stwierdza, że niespełnienie tego wymogu może spowodować usunięcie OPP z listy podmiotów, które mogą otrzymać 1 proc. PIT. Brak badania może zostać ujawniony podczas kontroli przeprowadzanej z upoważnienia ministra pracy. Po tych czynnościach ma on prawo wystąpić o wykreślenie informacji o statucie OPP lub o wykreślenie organizacji jako OPP z Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczy to przypadków nieusunięcia uchybień określonych w wystąpieniu pokontrolnym lub uchylania się od poddania się kontroli przez OPP. Tak samo jest w przypadku wykazania rażącego naruszenia przepisów prawa.

– Jednak spełnienie warunku obowiązku badania nie warunkuje możliwości otrzymania 1 proc. – twierdzi nasza rozmówczyni.

Zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne muszą być zamieszczone na stronie internetowej ministra pracy i polityki społecznej (pozytek.gov.pl). Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy to uczynić do 15 lipca.