Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 892). Opodatkowanie od 2012 r. węgla i koksu do celów grzewczych obciążyło podatników nie tyle pod względem finansowym – z uwagi na stosowane zwolnienia, ile pod względem biurokratycznym. Aby uzyskać zwolnienie z akcyzy, podmiot zużywający węgiel lub koks jest zobowiązany wskazać w dokumencie dostawy, na jaki cel ten wyrób zużyje, i podpisać ten dokument przy odbiorze towarów. Zdaniem MF są to uproszczone warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia. Ustawodawca chciał w ten sposób zapewnić prawidłowe stosowanie zwolnień z akcyzy w zakresie węgla i koksu oraz zapobiec nadużyciom z tytułu nieuprawnionego ich stosowania.

Ministerstwo Finansów podjęło działania informacyjne skierowane do podmiotów mających stosować nowe przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą węgla i koksu

Po okresie pierwszych doświadczeń związanych z obowiązywaniem regulacji, resort finansów dostrzegł jednak konieczność wprowadzenia uproszczeń przepisów w zakresie wzoru i obiegu dokumentu dostawy, w szczególności w przypadku zakupu niewielkich ilości węgla lub koksu. Podkreślił przy tym, że sygnały o ewentualnych trudnościach nie wynikały ani w toku konsultacji prowadzonych w trakcie procesu legislacyjnego dotyczącego powyższych przepisów, ani z uwag przedsiębiorców branży węglowej, ani też innych podmiotów zgłaszających zainteresowanie pracami nad projektem regulacji.