Za Polską znalazły się m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Niemcy. W latach 2008 – 2010 Służba Celna dokonała łącznie 330 tys. ujawnień, podczas których zajęła ponad 1,7 mld szt. papierosów i blisko 190 ton tytoniu.

Ministerstwo wskazało, że obecnie rozpoczyna się realizacja strategii w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012 – 2015. Przewidziano w niej m.in. utrzymanie wysokiego poziomu kontroli na wschodniej granicy państwa, utrzymanie poziomu kontroli na bazarach i targowiskach miejskich, dalsze rozwijanie i doskonalenie współpracy z policją, Strażą Graniczną i ABW pod kątem ujawniania nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych oraz administracjami celnymi i innymi instytucjami państw UE.

Natomiast w zakresie zwalczania nielegalnego obrotu i produkcji alkoholu do działań Służby Celnej należą m.in. kontrola znaków akcyzy na wyrobach alkoholowych w hurtowniach, sklepach i lokalach gastronomicznych, kontrola przemieszczania tych wyrobów na drogach, bazarach i targowiskach oraz zwalczanie nielegalnych wytwórni alkoholu.

Służba Celna prowadzi też aktywne działania mające na celu zwalczanie nielegalnego obrotu i produkcji alkoholu i wyrobów tytoniowych m.in. poprzez prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. W 2011 r. było to m.in. 102 296 postępowań dotyczących przemytu papierosów i 2722 postępowania w sprawach dotyczących nielegalnego obrotu napojami alkoholowymi.