Dostarczenie sprawozdań za 2012 r. w wersji papierowej szefowi resortu pracy będzie uznawane za niewypełnienie obowiązku publikacji, a co za tym idzie utratę prawa do uzyskiwania 1 procenta podatku.
Aby organizacje pożytku publicznego (OPP) miały możliwości otrzymywania tych środków, zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne muszą być zamieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra pracy i polityki społecznej (tj. pozytek.gov.pl). Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy to uczynić do 15 lipca. W pozostałych przypadkach organizacje mają na dopełnienie tego obowiązku 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Takie zasady od 2012 r. wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1244).

Organizacja, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, osiągnęła przychód niższy niż 100 tys. zł, może sporządzić uproszczone sprawozdanie

Jak tłumaczy nam Janusz Sejmej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na stronie pozytek.gov.pl tworzona jest nowa baza internetowa sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego za rok 2011 oraz lata kolejne. Udostępnienie jej ze wszystkimi funkcjonalnościami planowane jest na przełomie marca i kwietnia.
Warto dodać, że rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 marca 2011 r. (Dz.U. nr 80, poz. 434), które obowiązuje od 2012 r., określa nowy zakres oraz wzór rocznego sprawozdania merytorycznego dla OPP.
Zarówno zmienione sprawozdania merytoryczne, jak i dotychczasowe sprawozdania finansowe – w nowej bazie będą gotowe do wypełnienia w postaci formularza online.