Według Izby Skarbowej w Warszawie wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach.
Przedsiębiorca organizuje m.in. prelekcje, pokazy, rekonstrukcje historyczne. W ramach warsztatów historyczno-artystycznych zawarł umowy z osobami niebędącymi pracownikami, w których zapewnia zwrot kosztów dojazdu (287 km x 0,8358/km = 240 zł) i noclegu w hotelu lub wypłaca dietę w wystawionej delegacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podatnik nie wie, czy wypłacone takim osobom kwoty są zwolnione z PIT.
Według Izby Skarbowej w Warszawie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach. Przy czym zwolnienie to stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
● w celu osiągnięcia przychodów lub
● w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
● przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
● przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wykonywaniem tych funkcji.
Odrębnymi przepisami, o których mowa w przepisie ustawy o PIT, jest m.in. rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Na podstawie tych regulacji, z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów: przejazdów; noclegów; dojazdów środkami komunikacji miejscowej; innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Zatem środki finansowe, wypłacone przez podatnika na pokrycie kosztów przejazdu, noclegów i diet osobom, z którymi zawarto umowy o dzieło, zwolnione są z PIT. Jednak jeżeli należności wypłacone przez podatnika będą wyższe od limitów określonych w rozporządzeniu, to nadwyżki ponad te limity podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2012 r. (nr IPPB4/415-831/11-5/JK2).