Jeśli spadkodawca miał udziały w spółkach kapitałowych (np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), to przedmiotem dziedziczenia są również te udziały. Jeden z naszych czytelników znalazł się właśnie w takiej sytuacji. Spytał, czy w przypadku odziedziczenia udziałów w spółce rodzinnej po ojcu, który był głównym właścicielem firmy, musi się rozliczyć przed urzędem skarbowym i czy otrzymane udziały są jego przychodem podatkowym?

Trzeba pamiętać, że przy dziedziczeniu udziałów w spółce powstaje obowiązek w podatku od spadków i darowizn. Natomiast obowiązek w podatku dochodowym powstanie dopiero przy wypłacie dywidendy przez spółkę albo przy sprzedaży odziedziczonych udziałów.

Jak mówi Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers, opodatkowanie dziedziczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega analogicznym regułom jak w przypadku innych składników majątkowych. Spadkobiercy dziedziczący udziały po zmarłym ojcu mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, o ile w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku zgłoszą ten fakt (w tym udziałów) do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

– Każdy ze spadkobierców zobowiązany jest do indywidualnego rozliczenia podatku od spadku. Spółka, w której dziedziczone są udziały, nie jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn – dodaje Jarosław Ziółkowski.

Inaczej wygląda kwestia rozliczenia podatku dochodowego związanego z posiadaniem udziałów. Odziedziczenie udziałów przez osobę fizyczną nie zmienia zasad rozliczenia PIT w związku z wypłatą dywidendy. Na spółce ciąży obowiązek naliczenia podatku. Spółka wypłacająca na rzecz wspólników – spadkobierców zysk działa w takim przypadku jako płatnik, który pobiera 19-proc. zryczałtowany podatek i wpłaca go do urzędu skarbowego.

Według Jarosława Ziółkowskiego do poboru tego podatku dochodzi także w sytuacji wypłaty dywidendy, kiedy nie doszło jeszcze do działu spadku, to jest ustalenia, którzy spadkobiercy przejmą ostatecznie udziały. Wypłacona w takich okolicznościach dywidenda należy się przede wszystkim spadkobiercom w stosunku do wielkości ich udziałów w masie spadkowej.

Pobranie i wpłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego powoduje także obowiązek sporządzenia przez płatnika rocznej informacji na druku PIT-8AR i złożenia jej do urzędu skarbowego.

Ostatnim dniem na złożenie informacji PIT-8AR jest 31 stycznia
Spółka, która pobrała podatek od dywidendy w 2011 roku wypłaconej osobie fizycznej, składa do urzędu skarbowego informację PIT-8AR.