Znaczna część importerów korzysta z usług różnych przedstawicieli. Jednak dla rozliczeń VAT bez znaczenia pozostaje fakt, czy zgłoszenia celnego dokonuje przedstawiciel pośredni czy bezpośredni, ponieważ w każdym przypadku prawo do rozliczenia VAT z tytułu importu towarów w deklaracji przysługiwać będzie podatnikowi, na rzecz którego dokonywane jest zgłoszenie celne.

Nieistotne jest, kto dokonuje zgłoszenia celnego, ale na czyją rzecz jest ono dokonywane – stwierdza Mateusz Machalski, ekspert podatkowy w Independent Tax Advisers.

Zgodnie z przepisami wspólnotowego kodeksu celnego, zarówno przedstawiciel pośredni, jak i bezpośredni działają na rzecz innej osoby. Różnica między nimi polega na tym, że przedstawiciel pośredni działa we własnym imieniu, podczas gdy przedstawiciel bezpośredni działa w imieniu innej osoby.

Przedsiębiorcy stosujący uproszczoną procedurę zgłoszenia i procedurę w miejscu mogą rozliczać VAT należny z tytułu importu towarów korzystając z procedury przewidzianej w art. 33a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zgodnie z tym przepisem w przypadku, gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą zgłoszenia uproszczonego lub procedurą w miejscu, w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Przedstwiciel musi jednak przedstawić naczelnikowi urzędu celnego, przed którym dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów, które w piśmie skierowanym do dyrektorów izb skarbowych podkreśla, że jeżeli objęcie towarów procedurą uproszczoną jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego, uprawnienie do rozliczenia VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Nie przysługuje natomiast przedstawicielowi pośredniemu, który dokonał tego zgłoszenia w swoim imieniu.

Rozliczenie VAT z tytułu importu w deklaracji wymaga zgody organu podatkowego
Osoba, która chce rozliczać VAT od importu w deklaracji, musi przedstawić naczelnikowi urzędu celnego oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i ZUS oraz potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny.