Ponieważ ulga na nowe technologie dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, może z niej skorzystać przedsiębiorca, który kupi innowacyjną wiedzę. Nie odliczy jednak jej od podatku firma nabywająca urządzenia, w których to innowacyjne rozwiązanie zastosowano – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sąd uzasadniał, że art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przewiduje możliwość odliczenia od dochodu wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Skarżąca spółka nie może więc odliczyć wydatków na nabycie urządzeń kasowych, w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie. Urządzenia są bowiem środkami trwałymi spółki, czego skarżąca nie kwestionuje.

– Gdyby ustawodawca chciał objąć ulgą środki trwałe, wskazałby to w treści przepisu. Intencją ustawodawcy było upowszechnienie wiedzy, a nie środków trwałych – uzasadniała wyrok sędzia Bożena Dziełak.

50 proc. kwoty wydatków nie mogą przekroczyć odliczenia związane z nabyciem nowej technologii

W omawianej sprawie skarżąca spółka kupiła urządzenia kasjerskie z zainstalowaną innowacyjną technologią umożliwiającą recykling. Wprowadziła je do środków trwałych. Spółka uzyskała opinię wystawioną przez Instytut Maszyn Matematycznych (będący jednostką badawczo-rozwojową), która potwierdzała, że technologia recyklingu stanowiąca integralny element dyspenserów kasowych jest innowacyjna.

Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy o CIT za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych. W szczególności dotyczy to wyników badań i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych wyrobów lub usług oraz ich udoskonalanie. Co ważne, przepisy stanowią, że wiedza ta nie może być stosowana na świecie dłużej niż pięć lat. Powinna to potwierdzać opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615 z późn. zm.). Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Sąd zwrócił uwagę, że skarżąca spółka spełniła wszystkie warunki ustawowe do skorzystania z ulgi poza jednym. Niestety firma nie nabyła licencji, lecz urządzenia. Nie ma więc prawa do odliczenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego w Warszawie z 16 stycznia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1176/11