Od 1 stycznia 2012 r. usługi polegające na prowadzeniu prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczących zabytków nie są już zwolnione z VAT.

– To wynik dostosowania prawa do dyrektywy 2006/112/WE, która dla tego rodzaju usług nie przewiduje ani zwolnienia, ani preferencyjnej stawki – tłumaczy Wojciech Węgrzyn, konsultant w FL Tax.

W rezultacie usługi te podlegają 23-proc. stawce VAT.

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega m.in. na zapewnieniu warunków prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku

Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), podstawowa stawka tego podatku nie dotyczy jednak usług, których przedmiotem jest budowa, przebudowa, remont lub roboty konserwacyjne obiektów budownictwa społecznego.

– Dla tych usług przewidziana jest stawka 8 proc. VAT – podkreśla nasz rozmówca.

Zdaniem Wojciecha Węgrzyna, w zakresie wymienionych czynności, opodatkowanych obniżoną stawką VAT, zawiera się większość prac, które można uznać za prace konserwatorskie lub restauratorskie w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

– Jeśli zatem zabytkowy budynek spełnia definicję obiektu budownictwa społecznego, to usługi polegające na jego restauracji lub konserwacji mogą zostać objęte 8-proc. stawką podatku – ocenia ekspert FL Tax.

W Polsce do budownictwa społecznego zalicza się budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 mkw. oraz lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 mkw. W przypadku gdy powierzchnia przekracza limity, mają zastosowanie dwie stawki VAT, tj. obniżona (8-proc.) i podstawowa (23-proc.).