Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie można zaliczać do działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży tych składników majątku podatnika wykorzystywanych w działalności, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.
W sprawie, jaką zajął się sąd, podatniczka wystąpiła o interpretację podatkową. Chciała potwierdzenia, w jaki sposób opodatkować przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości, na której prowadziła działalność gospodarczą. Podatniczka zadała pytanie ministrowi finansów za pośrednictwem jednej z izb skarbowych, czy przychód ten powinna rozliczać jako osoba prywatna, czy też jako przedsiębiorca. W konsekwencji czy stosować zasady określone dla przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej), czy też art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a tej ustawy (źródło przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości).

Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł. Wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania

Minister finansów uznał, że przychody ze sprzedaży tej części nieruchomości, która wykorzystywana była w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy rozliczać jak przychód z tej działalności.
Tak otrzymaną interpretację podatniczka zaskarżyła do sądu, gdyż była przekonana, że sprzedaży dokonała jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca. Według niej udziały w nieruchomości nie stanowiły bowiem nigdy składników majątku jej przedsiębiorstwa. Ponadto, jak podkreśliła, nieruchomość nigdy nie została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Budynek będący częścią składową nieruchomości nigdy też nie był amortyzowany.
Wojewódzki sąd administracyjny oddalił jej skargę i potwierdził prawidłowość interpretacji ministra finansów. Podatniczka złożyła jednak skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawę wygrała.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nieujęcie składnika majątkowego w ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych nie może skutkować tym, że przychód ze sprzedaży takiego składnika wpisuje się do przychodów z pozarolnicza działalności gospodarczej. Według sądu, aby uznać dany przychód ze sprzedaży za przychód z działalności gospodarczej, muszą być spełnione dwie przesłanki. Sprzedaż musi dotyczyć środka trwałego (przesłanka pierwsza), który został ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przesłanka druga).
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1151/10