Funkcjonariusze celni kontrolują przedsiębiorców sprzedających oleje opałowe. Jeżeli podczas kontroli odkryją, że olej opałowy jest wydawany przy użyciu instalacji pomiarowej zawierającej licznik, który wskazuje ilość wydanych litrów oleju opałowego, a całe urządzenie zakończone jest pistoletem, to wówczas nałożą na przedsiębiorcę sankcyjną stawkę akcyzy.

Zdaniem Dominiki Cabaj, dyrektora w Dla Piper Wiater, mimo pozytywnego wyroku NSA z 29 listopada 2011 r. (sygn. akt I GSK 616/10) przedsiębiorcy nie powinni ryzykować sprzedaży oleju opałowego z dystrybutorów z pistoletem.

Oleje używane do celów opałowych opodatkowane są niższą stawką podatku akcyzowego. Jednak w przypadku kiedy olej zużyty zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, czyli do celów napędowych, np. jako paliwo silnikowe, sprzedawca będzie musiał zapłacić sankcyjną stawkę podatku.

– Warto pamiętać o tym, że za użycie olejów opałowych lub olejów napędowych niezgodnie z przeznaczeniem uznaje się również ich posiadanie lub sprzedaż ze zbiornika podłączonego do odmierzacza paliw. Wystarczające jest samo posiadanie olejów opałowych w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw, aby uznać takie wyroby za zużyte niezgodnie z przeznaczeniem – ostrzega Dominika Cabaj.

Dlatego ważne jest ustalenie, czym jest odmierzacz paliw. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) za odmierzacz paliw określony w odrębnych przepisach uznaje się instalację pomiarową przeznaczoną do tankowania pojazdów silnikowych, małych łodzi i małych samolotów. Jednak służba celna w czasie kontroli posiłkuje się definicją odmierzacza do paliw zawartą w ust. 9 załącznika nr 5 do roporządzenia ministra gospodarki z 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów papierowych (Dz.U. z 2007 r. nr 3, poz. 27), dzięki której więcej urządzeń może być uznanych za odmierzacz. Zgodnie z tym rozporządzeniem odmierzacz to urządzenie, którego wskazania nie powinny być możliwe do skasowania i rozpoczęcie nowego pomiaru powinno być wstrzymane do czasu skasowania ostatniego wskazania.

Niestety tylko część sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że przepisy rozporządzenia ministra gospodarki nie zawierają definicji odmierzacza, ale zawierają tylko szczegółowe wymogi co do tego urządzenia. Dominika Cabaj dodaje, z tych powodów podatnicy, którzy sprzedają olej opałowy za pomocą urządzenia, które może być uznane za odmierzacz paliw płynnych, narażają się na wysokie ryzyko zakwestionowania obniżonej stawki akcyzy. Jeżeli więc istnieją wątpliwości, czy infrastruktura do sprzedaży oleju może być uznana za odmierzacz, należy wystąpić z wnioskiem o interpretację do ministra finansów.

Co zawrzeć we wniosku o interpretację
Do wniosku o interpretację warto dołożyć ekspertyzę z zakresu przepisów dotyczących miar, która potwierdzi, czy na podstawie przepisów technicznych urządzenie mogłoby być uznane za odmierzacz.