Od połowy ubiegłego roku można organizować tzw. małe loterii fantowe na uproszczonych zasadach, wyłącznie po zawiadomieniu właściwego organu celnego. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 185), podmioty organizujące takie loterie, w szczególności szkoły, fundacje, stowarzyszenia, mają problem ze stosowaniem nowych przepisów. Chodzi o limit małej loterii fantowej (dopuszczalna wartość puli wygranych). W 2011 roku wynosił on 3394,58 zł, a w 2012 roku – 3560,83 zł. Aby jednak loteria przyniosła wymierny dochód, przeznaczony na cele społecznie użyteczne, kwota puli wygranych w praktyce musi znacznie przekroczyć limit. Wiąże się to z koniecznością stosowania przepisów dla większych loterii, wymagających uzyskiwania płatnego zezwolenia, świadectwa zawodowego, czy też dokonania ekspertyzy losów.

3560,83 zł wynosi w 2012 r. limit pozwalający na zorganizowanie małej loterii fantowej na uproszczonych zasadach

Odnosząc się do problemu, Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wskazało, że brak ograniczeń dotyczących liczby urządzanych przez dany podmiot małych loterii fantowych. W związku z tym zainteresowane podmioty powinny przeanalizować, czy np. nie zorganizować kilku małych loterii fantowych zamiast jednej dużej loterii z pulą wygranych znacznie przekraczającą kwotę bazową. Resort poinformował, że w związku z wprowadzonymi w 2011 r. ułatwieniami obecnie minister finansów nie planuje wprowadzenia zwolnień z opłat egzaminacyjnych oraz za uzyskanie zezwolenia na urządzanie loterii fantowych, w których wartość puli wygranych przekracza kwotę bazową. Jest to gra hazardowa podlegająca podobnym ograniczeniom i wymogom jak pozostałe gry hazardowe.