Od tego roku niektórzy podatnicy VAT częściej będą składać informacje podsumowujące.
Jest to związane ze zmniejszeniem od 1 stycznia 2012 r. limitu łącznej wartości wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, po przekroczeniu którego eksporterzy muszą składać informacje podsumowujące co miesiąc zamiast raz na kwartał. Limit zmniejszył się z 500 tys. zł do 250 tys. zł.
Agnieszka Bieńkowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, wyjaśnia, że Polska do tej pory korzystała z przewidzianego dyrektywą 2008/117/WE fakultatywnego rozwiązania o charakterze przejściowym, polegającego na stosowaniu wyższego limitu uprawniającego do składania informacji podsumowujących w systemie kwartalnym. Stosowanie tego rozwiązania przez państwa członkowskie możliwe było jedynie do końca 2011 r.
Od 1 stycznia 2012 r. część przedsiębiorców straci możliwość składania informacji podsumowujących w okresach kwartalnych i będzie zobowiązana do ich składania w okresach miesięcznych – podkreśla Agnieszka Bieńkowska.

Zestawienie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych, czyli informacje podsumowujące składa się na formularzu VAT-UE

Nasza rozmówczyni przypomina, że do końca 2009 roku informacje podsumowujące składane były kwartalnie. Od 2010 r. zasadą jest ich składanie w okresach miesięcznych, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania przepisów polskiej ustawy do regulacji dyrektywy 2008/117/WE, która miała usprawnić system wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych między państwami członkowskimi w celu zwalczania przypadków uchylania się od opodatkowania VAT.
– W drodze wyjątku możliwe jest jednak składanie informacji podsumowujących za okresy kwartalne do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy – mówi Agnieszka Bieńkowska.
Opcja ta dotyczy podatników, u których wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz dostaw w transakcjach uproszczonych, bez podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w danym kwartale ani w żadnym z czterech poprzednich kwartałów ustawowego limitu.
Obowiązek składania informacji podsumowujących zasadniczo obejmuje wszystkich podatników zobowiązanych do rozliczania tego typu transakcji dla potrzeb VAT, różne są jednak częstotliwość ich składania i terminy.
Trzeba też pamiętać, że od 1 sierpnia 2011 r. obowiązują nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE. Jednak do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. może być stosowany stary wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Uprawnienie to nie dotyczy podatników nieposiadających siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.