Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określa trzy kategorie stawek dla gruntów, pięć dla budynków lub ich części oraz jedną dla budowli. Rady miast uchwalają natomiast dodatkowe podkategorie.

Praktyka miast

Ustawa przewiduje jedną stawkę dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz jedną dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem takiej działalności. Wyróżnia jedynie stawkę dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym.

Przykładem miasta, które wprowadza dodatkowe rozróżnienie stawek podatku od nieruchomości, jest Kraków. W projekcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok określono podstawową stawkę w wysokości 20,62 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej. Wyodrębniono również stawki preferencyjne dla działalności gospodarczej na obszarach, na których rozpoczęto proces inwestycyjny, a także dla działalności w zakresie produkcji wyrobów piekarniczych, cukierniczych, mięsnych oraz w zakresie betoniarstwa. Stawkę preferencyjną określono też dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie branż chronionych i zanikających (np. lutnictwo, antykwariusze). Wyniesie ona 10,97 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Z kolei Bydgoszcz postanowiła w uchwale w sprawie stawek na 2012 rok rozstrzygnąć spory dotyczące stawki za garaże. Przypomnijmy, że obecnie trwają spory sądowe, czy należy płacić stawkę jak za mieszkanie, czy właściwą dla budynków pozostałych. W uchwale rady miasta Bydgoszczy na 2012 rok określono stawki: dla budynków mieszkalnych, dla budynków pozostałych i dodatkowo wyodrębniono stawkę dla budynków gospodarczych i garaży. Określono, że przyszłoroczne stawki dla budynków pozostałych, gospodarczych i garaży nie- związanych z działalnością gospodarczą, będą takie same i wyniosą 6,8 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej, a więc tyle samo co w roku obecnym.

Władztwo gmin

Doktor Bogumił Pahl, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego wyjaśnia, że rady gmin mogą różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków, uwzględniając w szczególności takie kryteria jak lokalizacja, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. Ekspert wyjaśnia, że uprawnienie to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest jednym z aspektów polityki podatkowej prowadzonej przez samorząd gminny. Rady gmin mogą też różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości od gruntów i budowli.

„DGP” przypomina
Firma musi złożyć deklarację

Firma będąca właścicielem nieruchomości musi co roku składać deklaracje na podatek od nieruchomości. W 2012 roku trzeba to zrobić do 31 stycznia
Trzeba policzyć podatek

Przed złożeniem deklaracji firma musi policzyć wysokość podatku, stosując stawki podatku uchwalone na przyszły rok przez radę gminy lub miasta