Wczoraj rząd wydał rozporządzenie w sprawie wysokości zwrotu akcyzy rolnikom. Oznacza to 11-proc. wzrost kwot, które w 2012 roku mogą odzyskać producenci rolni. Dziś stawka wynosi 0,85 zł.

Zwrot akcyzy następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) udokumentowanych fakturami VAT, w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 (maksymalne zużycie oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu producenta rolnego.

Wysokość stawki zwrotu akcyzy określona została przy uwzględnieniu: kwoty 720 mln zł ustalonej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę, kwoty 14,4 mln zł na pokrycie kosztów realizacji zadania przez gminy oraz przewidywanej powierzchni użytków rolnych, do której w 2012 r. producenci będą ubiegać się o zwrot.

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu akcyzy w latach 2006 – 2011, Ministerstwo Rolnictwa przewiduje, że powierzchnia użytków rolnych w 2012 roku, do której dokonany zostanie zwrot akcyzy, nie przekroczy ok. 8,6 mln ha tj. 60,45 proc. powierzchni referencyjnej użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych.