Podatniczka jest właścicielką apartamentu. Chce go wynająć poza firmą.

Według bydgoskiej izby skarbowej osoby fizyczne osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w działalności, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do przychodów m.in. z najmu ryczałt wynosi 8,5 proc.

Podatnik rozpoczynający osiąganie przychodów m.in. z najmu prywatnego w trakcie roku składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli umowa najmu apartamentu zostanie zawarta jako najem prywatny, to przychody z tego tytułu będą mogły być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5 proc., o ile spełnione zostaną wymogi do takiego rozliczenia określone w ustawie o zryczałtowanym podatku (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 listopada 2011 r. (nr ITPB1/415-876/11/IG).