W związku z tym, że 20 listopada przypadał w niedzielę, termin na wpłatę zaliczki na podatek za październik mija dzisiaj. Zwrócić trzeba uwagę, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna prowadzić działalność w formie spółki komandytowej. W połowie tego roku w Polsce działało 7282 takich spółek, a jeszcze pół roku wcześniej 6439. Cechą charakterystyczną takiej spółki jest to, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Ze względu na specyfikę takiej spółki, której wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, pojawia się problem związany właśnie z odprowadzaniem zaliczek na podatek. W szczególności kłopoty sprawia sytuacja posiadania rachunku bankowego, gdy w spółce komandytowej komplementariuszem jest spółka kapitałowa, a komandytariuszami są osoby fizyczne. Powstaje pytanie, czy każdy komandytariusz musi posiadać rachunek bankowy, z którego będzie opłacał zaliczki na PIT?

Jeśli odwołać się do przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), to komandytariusz musi posiadać rachunek bankowy. Zgodnie z art. 61 par. ordynacji każdy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg podatkowych, ma obowiązek dokonywać zapłaty podatków w formie polecenia przelewu. Oznacza to również, że poprzez przelew bankowy każdy wspólnik ma odprowadzać zaliczki na PIT.

Artur Horain, radca prawny, specjalizujący się w zagadnieniach prawa podatkowego, zauważa jednak, że czytając literalnie ten przepis, można byłoby się dopatrzeć braku obowiązku posiadania rachunku bankowego przez każdą osobę fizyczną będącą komandytariuszem. Jednostką prowadzącą księgi jest bowiem sama spółka, a jedynym odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg jest jedynie komplementariusz. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Teza ta jest jednak kwestionowana przez organy podatkowe. W konsekwencji urzędnicy skarbowi, kierując się ustawami podatkowymi, wymagają, aby każdy wspólnik spółki osobowej (bez względu na jej formę) odprowadzał bieżące zaliczki na PIT.

Według Artura Horaina, aby wyeliminować spory z organami podatkowymi, ustawodawca powinien dostrzec, że kapitałowy charakter uczestnictwa komandytariusza w spółce komandytowej wymaga rozróżnienia w zakresie sposobu płacenia zaliczek podatkowych.