Podatnik zamierza sprzedać nieruchomość mieszkalną, niemieszkalną oraz grunt stanowiące środek trwały w prowadzonej działalności. Nieruchomości podatnik nabył wraz z żoną w czerwcu 2006 r. Skutki podatkowe takiej transakcji będą zależały od tego, czy sprzedaż nastąpi w 2011 czy 2012 r.
Według Izby Skarbowej w Łodzi, zbycie w 2011 r. nieruchomości niemieszkalnej oraz gruntu niezwiązanego z budynkiem mieszkalnym stanowić będzie przychód z firmy. Natomiast zbycie nieruchomości mieszkalnej oraz gruntu, na którym stoi zbywany budynek, stanowić będzie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.
W drugiej interpretacji dyrektor łódzkiej izby zajął się sytuacją, gdy zbycie nieruchomości nastąpi w 2012 r. Wtedy zbycie nieruchomości niemieszkalnej oraz gruntu niezwiązanego z budynkiem stanowić będzie przychód z działalności. Z kolei zbycie nieruchomości mieszkalnej oraz gruntu, na którym stoi zbywany budynek mieszkalny, nie będzie stanowić przychodu, bo jej zbycie nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie.
Interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 listopada 2011 r. (nr IPTPB1/415-103/11-7/DS, IPTPB1/415-103/11-6/DS).